NodeJS – 9.3. Authentication: Middleware

Author: - Posted: 09/05/21 - Update: 09/05/21

1. Routes

-- Để kiểm tra đăng nhập với mọi Request, cho middleware lên đầu.
-- Thêm middleware vào mỗi router, giả sử muốn vào trang ad bắt buộc đăng nhập
-- Tại file: ./src/routes/router.js

2. Middleware

-- Tạo file: ./src/app/middlewares/authentication.js

3. Tại view EJS

-- Dùng if else để check đăng nhập chưa rất dễ dàng

4. Tại Controller

-- Thêm điều kiện của res.locals vào mỗi Query sẽ được kết quả mong muốn :v