NodeJS – 9.2. Authentication: jsonwebtoken và cookie-parser

Author: - Posted: 09/05/21 - Update: 09/05/21

1. jsonwebtoken

-- Cài đặt:

npm install jsonwebtoken

2. cookie-parser

-- Cài đặt:

npm install cookie-parser

2.1. Tại ./src/server.js

2.2. Sử dụng

3. Khai báo thêm biến của .env hoặc trên Heroku

SECRET_JWT=kjKJK#XC&*ZCDS#
SECRET_SIGNEDCOOKIES=@$123%@#XYZ

4. AccountController

-- Tại file: ./src/app/controllers/AccountController.js
-- Tạo chuỗi token với object là: {_id: account._id};
-- Lưu chuỗi token vào cookie