NodeJS – 5. MVC: Models & Controllers

Author: - Posted: 25/02/21 - Update: 25/02/21

1. Models

-- Tạo file: ./src/app/models/TuThuoc.js
-- Cần cài đặt và import thư viện mongoose trước

2. Controllers

**** Ở Controller có sử dụng rất nhiều Middleware để lấy dữ liệu. Cần lưu ý :sử dụng -body-parser để parser dữ liệu gửi lên từ Client:
-- Tại file ./src/server.js

-- Sau khi có model, -body-parser, ta tạo Controllers
-- Tạo file .src/app/controllers/collections/TuThuocController