NodeJS – 5. MVC: Model & MongoDB

Author: - Posted: 18/01/21 - Update: 18/01/21

1. Cài đặt thư viện Mongoose

Github: https://github.com/Automattic/mongoose

2. Tạo Connect MongoDB

1.1. Tại main chính: ./src/index.js

1.2. Tạo file connect: ./src/config/db/index.js

-- Nếu connect không thành công, sau 30 giây, sẽ bắn ra lỗi error

3. Tạo Model

-- Thêm thư viện slug (đường dẫn) của mongoose

-- Tạo file: ./src/app/models/Courses.js

-- ModelName: viết ở dạng số nhiều -> mongoose sẽ tự đổi thành chữ viết thường + số nhiều để tương ứng với tên collection trong database

4. Sử dụng Controller kết nối Model, và render ra View

-- Xem phần CRUD