NodeJS – 3. Cây thư mục mẫu và các file cấu hình

Author: - Posted: 03/05/21 - Update: 03/05/21

1. Cây thư mục mẫu của NodeJS

II. Các file cấu hình

1. File .env (không có tên file)

- File này chỉ cấu hình trên máy

2. File Procfile (không có tên mở rộng)

- File này cấu hình chạy trên server, giả sử heroku
- Khi không có file này, heroku tự chạy lệnh: "npm start"

3. File .gitignore (không có tên file)