NodeJS – 3. MVC: View & Template engine

Author: - Posted: 18/01/21 - Update: 18/01/21

1. Cài đặt thư viện Template engine

1.1. Express Handlebars

-- https://www.npmjs.com/package/express-handlebars
-- Cài đặt:

2. Tại main chính: ./src/index.js

3. Cấu trúc thư mục views

4. Tạo Layout

-- Tại file: ./src/resources/views/layouts/main.hbs

-- Tại file: ./src/resources/views/partials/header.hbs

-- Tại file: ./src/resources/views/partials/footer.hbs

-- Tại file: ./src/resources/views/home.hbs

-- Khi render bất kỳ một file nào, server sẽ render file main.hbs đầu tiên.
-- {{> header}} và {{> footer}} sẽ lấy từ header.hbs và footer.hbs trong partials
-- Sau đó file được render sẽ đi vào phần {{{body}}}, giả sử home.hbs

5. Render dữ liệu sang views

-- Tại nơi render, ví dụ: ./src/index.js

-- Tại file: ./src/resources/views/home.hbs

-- Cách render đọc thêm tại: https://handlebarsjs.com/guide/