NodeJS – 2. Các thư viện cơ bản

Author: - Posted: 02/05/21 - Update: 02/05/21

I. Thư viện cơ bản

-- Cài đặt thư viện:
Thay name_library bằng tên thư viện

npm install name_library
npm install name_library --save-dev

- express
- mongodb
- mongoose
- ejs
- jsonwebtoken

II. Thư viện DEV

1. nodemon

-- Cài đặt: Tại ./package.json

-- Sử dụng: Dùng Terminal

npm run dev

III. Khác

- lowdb
- mysql
- ngrok : đưa localhost lên online
- morgan : hiện thông tin địa chỉ request

IV. Ít dùng

2. node-sass

-- Thư viện DEV
-- Cài đặt: Tại ./package.json

-- Sử dụng: Dùng Terminal

npm run scss

3. dotenv

-- Thư viện DEV
-- Tạo file ".env" (không có tên file) tại thư mục gốc: ./.env

-- Sử dụng: Tại ./src/server.js

-- Sử dụng: Gọi các biến của .env

***. Sử dụng .gitignore

-- Tạo file ".gitignore" (không có tên file) tại thư mục gốc: ./.gitignore