NodeJS – 10. Login

Author: - Posted: 22/01/21 - Update: 22/01/21

Các kiến thức sử dụng:
- Cookies, signedCookies,
- JWT

1. Sử dụng JWT - jsonwebtoken

- jwt: https://jwt.io/
- npm: https://www.npmjs.com/package/jsonwebtoken

2. Sử dụng cookie-parser

npm install cookie-parser

-- Khi login, lưu lại biến cookie

-- Dùng middleware để kiểm tra mỗi lần request, nếu có cookie rồi thì cho qua, nếu không có phải đăng nhập

--Middleware viết như sau:

II. Nhớ 2

1. Sử dụng thư viện

1.1. JWT:
-- Cài đặt: https://www.npmjs.com/package/jsonwebtoken
** Sử dụng:
-- Đóng gói dữ liệu: { _id: user._id }

-- Giải nén dữ liệu:

1.2. cookie-parser
-- Cài đặt: https://www.npmjs.com/package/cookie-parser

-- Tại ./src/server.js

-- Sử dụng:

1.3. Khai báo thêm biến của .env hoặc trên Heroku

2. Register

3. Login

4. Logout