NodeJS – 1. Cài đặt NodeJS ExpressJS

Author: - Posted: 01/05/21 - Update: 01/05/21

I. Cài đặt Project

1. Cài NodeJS và npm

- Download và cài đặt: https://nodejs.org/en/download/
- Kiểm tra version bằng terminal của VSCode

node -v
npm -v

2. Tạo Project

- Tạo thư mục: VD: D:\Projects\medihome
- Dùng VSCode mở thư mục project lên, và cài npm

npm init

- Cài thư viện Express

npm install express

II. Hello wold

1. Tạo file ./src/server.js

2. Sửa file ./package.json

3. Khởi chạy

- Dùng terminal:

node src/server.js

- Dùng trình duyệt vào link: http://localhost:3000/