JS Module – 1. Phân loại Module trong javascript

Author: - Posted: 01/01/21 - Update: 01/01/21

Các loại module của javascript:
- IIFE: Immediately Invoked Function Expression
- ESM Browser - Ecmascript Module
- ESM Server - Ecmascript Module
- CJS - CommonJS
- AMD (cách cũ) - Asynchronous Module Definition
- UMD - Universal Module Definition: dân chơi dùng được cả trên server lẫn trình duyệt

2. ESM Browser - Ecmascript Module

- Sử dụng trên trình duyệt:
- Bắt buộc khai báo phải có: type="module"
- Import thư viện khác: phải có địa chỉ cụ thể

3. ESM Server

- Trong module này thường có thêm các biến của server: process.env, ... ==> nên mới không dùng được cho browser
- Import thư viện khi không có đường dẫn cụ thể

import React fromt 'react'
--> tự động tìm trong folder node_modules

4. CJS

- Thằng này cài trên server
- Cú pháp khác lắm nhé

- Run nó bằng: "node ./main.js"

5. UMD

- UMD được sử dụng cả trên server lẫn client, nên cú pháp phải đáp ứng được cả 2
- Thứ nhất: phải là cú pháp dạng IIFE

- Thứ 2: ... chưa viết đc tiếp 😀