JS Asynchronous: 2. Sử dụng Promise

Author: - Posted: 02/01/21 - Update: 02/01/21

1. Promise là gì

2. Bài toán tính diện tích hình thang