ES6 – Kỹ thuật Memoization

Author: - Posted: 21/07/21 - Update: 21/07/21

1. Giả sử ta có 1 chương trình rất nặng mỗi lần tính toán như sau:

2. Sử dụng kỹ thuật Memoization