Design Pattern: Tổng quan

Author: - Posted: 15/12/20 - Update: 17/06/23

- Design Pattern là mẫu thiết kế chuẩn được tối ưu nhất khi thiết kế phần mềm. Được sử dụng trong tất cả các Library
- Thiết kế theo Design Pattern có những lợi ích
+ Giảm thời gian code
+ Giảm lỗi
+ Dễ đọc
+ Dễ tái sử dụng

Phân loại
1. Creational Pattern - Nhóm khởi tạo
- Signton: 1 class chỉ tạo 1 đối tượng duy nhất
- Abstract Factory: Tạo interface cho nhiều class implement
2. Structural Pattern - Nhóm Cấu trúc
- Decorator: mở rộng thêm chức năng khi chạy
3. Behavioral Pattern - Nhóm hành vi
- Command: hành vi ghi log
- Iterator: truy xuất các đối tượng trong 1 tập hợp

**. Architectural Pattern (Nhóm kiến trúc hệ thống): không được xếp loại
- Hay gặp nhất là MVC