SQL Server – Ứng dụng vào một Project thực tế

Author: - Posted: 01/10/19 - Update: 01/10/19

Công ty CitySoftware cần lập 1 Databse bao gồm 4 bảng để quản lý dữ liệu bao gồm: Employee, GroupWork, GroupDetail, Project.
Trong đó: 1 Employee có thể tham gia nhiều GroupWork, 1 GroupWork có nhiều Employee và 1 Project bao gồm nhiều GroupWork

1. Tạo bảng: CREATE TABLE

2. Thêm dữ liệu cho bảng: INSERT TO

3. Thao tác định nghĩa dữ liệu - DDL Command

4. Thao tác dữ liệu - DML Command

5. Câu lệnh truy vấn: SELECT

6. Khung nhìn: VIEW

7. Tạo chỉ mục: INDEX

8. Tạo các thủ tục lưu trữ: PROCEDURE

9. Tạo Trigger