SQL Injection

Author: - Posted: 27/05/22 - Update: 27/05/22

Một số nguyên tắc
- Kết thúc lệnh bằng: "-- "(có dấu cách) để toàn bộ đoạn sau thành comment