SQL Server cơ bản

Author: - Posted: 21/08/19 - Update: 21/08/19

Ngôn ngữ truy vấn SQL có các thành phần chính:
- Ngôn ngữ Thao tác Dữ liệu - Data Manipulation Language (DML)
- Ngôn ngữ Định nghĩa Dữ liệu - Data Definition Language (DDL)
- Ngôn ngữ Kiểm soát Dữ liệu - Data Control Language (DCL)
- Data Query Language (DQL)