MySQL – Cài đặt

Author: - Posted: 07/02/22 - Update: 23/11/22

1. Cài đặt bằng Docker compose

- Tạo file: docker-compose.yml

2. Run and check MySQL

3. Tạo 1 databases

4. Kiểm tra databases