Redis cơ bản

Author: - Posted: 14/04/22 - Update: 20/08/22

1. Cài đặt Redis-CLI
-- bla bla bla
2. Connect vào Redis