MongoDB – 1. Cài đặt trên Window

Author: - Posted: 09/03/21 - Update: 12/08/22

1. Cài đặt trên linux

sudo apt install mongodb-clients

2. Connect

2. Cài đặt trên windows

Cũ :((

Trang chủ: https://www.mongodb.com/

1. Installer
-- Tìm tại Docs, cài đặt: MongoDB Community Edition
-- Sau khi cài đặt xong, thư mục cài đặt mặc định là: C:\Program Files\MongoDB\Server\4.4\bin

2. Bật CMD để chạy mongod
-- cd về thư mục mongod:

cd C:\Program Files\MongoDB\Server\4.4\bin

-- Chạy câu lệnh đầu tiên:

mongod

-- Sẽ xuất hiện lỗi thiếu thư mục: C:\data\db -> Tạo thêm thư mục C:\data\db
-- Chạy lại câu lệnh mongod

2. Bật tiếp CMD thứ 2 lên test
-- Vẫn CD về thư mục mongoDB: C:\Program Files\MongoDB\Server\4.4\bin
-- Gõ lệnh:

mongo

-- Sau khi xuất hiện version của MongoShell là đã thành công.
-- Tiếp tục show các database ra thì gõ tiếp

show dbs

3. Hiểu đơn giản:
-- Mỗi lần muốn chạy mongoDB, thì phải start 2 thứ trong thư mục: C:\Program Files\MongoDB\Server\4.4\bin
-- Đầu tiên, chạy file: mongod.exe
-- Sau đó, chạy tiếp file: mongo.exe
-- Các câu lệnh cần xử lý với databasse sẽ xử lý với CMD bật lên bởi mongo.exe

4. Muốn chạy mongoDB mà ko cần trỏ vào thư mục gốc của mongoDB
-- This Computer -> Properties -> Remote setting -> Advanced -> Environment Variables
-- Double click vào link "Path"
-- Thêm link: C:\Program Files\MongoDB\Server\4.4\bin
-- Xong