Realtime-Database: 1. Basic CRUD and Listen events on change value

Author: - Posted: 15/08/21 - Update: 15/08/21

* Những lưu ý của Firebase
-- Document firebase-realtime: https://firebase.google.com/docs/web/setup
-- Cần cài đặt phân quyền trong mục Rules trước để dễ dàng sửa đồi

-- Nếu chỉ sử dụng Realtime Database, chỉ cần cài đặt firebase-app và firebase-database. Config cũng chỉ cần databaseURL là quá đủ