RocketChat – P1: Dockerfile, docker-compose

Author: - Posted: 01/10/22 - Update: 20/10/22

- Tạo 1 folder dự án riêng tên là: SchatDocker

1. Create file ./Dockerfile

2. Create file: ./docker-compose.yml

3. Create file ssh

- Tạo file: ./id_ecdsa
- Tạo file: ./id_ecdsa.pub
- Thêm public key vào Github