Git cơ bản – 4. Git flow

Author: - Posted: 09/05/22 - Update: 12/08/22

Các phiên bản thường dùng của 1 sản phẩm
1. Product * (phiên bản ổn định nhất)
2. Hotfix
3. Release * (phiên bản chưa ổn định)
4. Staging (Đã test xong, chờ xuất bản)
5. Test
6. Base
7. Feature