Git cơ bản – 2. Quy trình làm việc nhóm

Author: - Posted: 01/09/21 - Update: 12/08/22

- Khi là member trong 1 Project nhiều người
- VD: Project chung: https://github.com/duyk30b/demo-project.git

1. Pull source về Local

2. Tạo nhánh của mình

-- Tại local, thường thì ko sửa trực tiếp trên nhánh "developer", nhánh này có nhiệm vụ pull code về để xem code mới
-- Ta cần phải tạo ra một nhánh phụ mới, và sửa trên một nhánh phụ đó

3. Lưu lại phiên làm việc bằng git stash

-- Khi các file đang làm việc ở trạng thái modified hoặc ở staging
==> không thể chuyển nhánh, merge, rebase ...
==> cần commit các file đó, hoặc giải pháp đơn giản hơn là stash

4. Update code mới nhất tại remotes

4.1. Fetch code mới nhất từ remote

4.2. Update code tại nhánh developer (local)

-- Có 2 cách update code mới, dùng merge hoặc dùng rebase
-- Chọn cách rebase sẽ làm code clean hơn rất nhiều -> khuyên dùng
-- Nhánh *developer là nhánh ko làm việc ==> update mà ko xảy ra conflict -> dùng rebase cho tiện

5. Update code tại nhánh feature/yourname

5.1. Chuyển về nhánh đang làm việc: feature/yourname

5.2. Gộp tất cả các commit từ khi rẽ nhánh với remotes thành 1 commit duy nhất

5.3. Update code tại nhánh feature/yourname(local)

-- Update code: Có thể dùng rebase hoặc merge tương tự như phần 4.2.
-- Có thể update code từ nhánh "developer" hoặc nhánh "origin/developer" đều được
-- Thường thì nhánh này mình hay làm việc, sẽ xảy ra conflict

6. Push code lên Remotes

-- Khi push code lên, mình chỉ được push lên nhánh chính mình quản lý: "feature/yourname"

-- Khi làm việc nhóm, thường thì mỗi lần push request 1 commit mà thôi
-- Như vậy, sau khi push commit lên rồi, cần update lại push cũ ==> dùng --amend