Git cơ bản – 1. Làm việc trên Local

Author: - Posted: 01/09/21 - Update: 30/11/22

1. Cài đặt Git

* Download và cài đặt Git-scm
https://git-scm.com/

2. Git status Lifecycle

3. Remote

. 4. Reflog