Git cơ bản – 3. Config Git

Author: - Posted: 01/09/21 - Update: 12/08/22

I. Mỗi project một tài khoản GIT riêng

- Kiểm tra tài khoản trên máy tính hiện tại:

- Cài đặt account GIT riêng : Vào repository/.git/config --> Thêm vào cuối

II. Một số lỗi nhỏ hay gặp

1. Fix lỗi CRLF

2. Thêm file hoặc thư mục vào .gitignore không thành công

- Lý do là file đó đã được theo dõi bởi git

- Đơn giản hơn, xóa sạch cache rồi commit lại