Docker – 9.1. Nginx cơ bản

Author: - Posted: 15/06/22 - Update: 11/08/22

1. Khởi chạy

1.1. Chuẩn bị Image

1.2. Lấy file Config 😀

1.3. Config thêm đường dẫn ./about
Sửa file medihome-vn/mh-nginx/default.conf như sau

- Kiểm tra sửa thành công chưa, (-t check cú pháp)

- Test thử vào: http://localhost:8080 và http://localhost:8080/about