Docker – 9.2. Nginx – Reverse Proxy

Author: - Posted: 15/06/22 - Update: 11/08/22

1. Tổng quan

Cấu trúc thư mục trông như sau:

2. Server Nodejs: mh-nodejs

2.1. Init Nodejs

2.2. Tạo file mh-nodejs/main.js

-- Có thể chạy npm i sau đó run thử: npm start

2.3. Tạo file Docker ở thư mục gốc

2.4. Tạo image và run container nào :3

-- Kết quả http://localhost:9999