Docker – 6: Thực hành với PHP

Author: - Posted: 06/06/22 - Update: 17/06/22

1. Chuẩn bị

-- Lấy các images về

-- Tạo thư mục: C:\Docker\mycode sẽ làm bộ nhớ cho các container

-- Tạo file test C:\Docker\mycode\www\test.php

2. Tạo container: c-php tự động lắng nghe trên cổng 9000

3. Tạo container c-httpd

-- 3.1. Copy file cấu hình của httpd

-- 3.2. Sửa file C:\Docker\mycode\httpd.conf để sử dụng proxy trong apache

-- 3.3 Tạo container

-- *Dùng trình duyệt truy cập http://localhost:9999 và http://localhost:9999/test.php để xem kết quả

4. Tạo container c-mysql tự động lắng nghe trên cổng 3306

-- 4.1. Copy file cấu hình của mysql

-- 4.2. Sửa file cấu hình C:\Docker\mycode\my.cnf để hoạt động với phiên bản mysql xác thực cũ

-- 4.3. Tạo thư mục C:/Docker/mycode/db => mục đích để lưu db vào đó, nếu lỡ xóa container mysql thì vẫn còn db

-- 4.4. Tạo container

5. Sử dụng WordPress

- Download mã nguồn từ trang chủ: https://wordpress.org/download/
- Đưa toàn bộ source code wordpress vào C:\Docker\mycode\www
- Vào trình duyệt: http://localhost:9999/index.php
- Bắt đầu cài đặt worpress với thông số